What's New
  • ข่าวเศรษฐกิจ เดือนกรกฎาคม 2562 เอกสารแนบ
  • ข่าวเศรษฐกิจ เดือนสิงหาคม 2562เอกสารแนบ
  • ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade Area) และผลกระทบต่อการลงทุนของจีนในไทยเอกสารแนบ
  • เส้นทางสายไหม คุนมั่นกงลู่ R3Aเอกสารแนบ
[Read More...]
ข่าวความเคลื่อนไหว
  • การต้อนรับ Mr. Yang Weiqun รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศจีน [อ่านต่อ]
  • Trade and Investment Opportunities Between Thailand and China ณ กรุงปักกิ่ง [อ่านต่อ]
  • คณะนักธุรกิจจากนครเฉิงตู มณฑลเสฉวนเดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย [อ่านต่อ]
  • การต้อนรับ Mr. Yan Li รองประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) [อ่านต่อ]
[Read More...]