งานสัมมนา “BOI Policy Update: Moving Towards a New Engine of Growth” 11 มีนาคม 2559

งานสัมมนา

“BOI Policy Update: Moving Towards a New Engine of Growth”

11 มีนาคม 2559

ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

    
                                                     
 
                                              ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตจีน และคณะผู้บริหารฝ่ายไทยและฝ่ายจีนถ่ายภาพหมู่

 

                                                    

                                           ท่านจาง เพ่ย ตง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ

   

                                                      

                                                                    นายจาง เหล่ย นายกสมาคมผู้ประกอบการไทย – จีน กล่าวปาฐกถา

  

                                                                                              

                                           นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน                                                                                                            บรรยายมาตรการและนโยบายส่งเสริมการลงทุน 

   

                                                    

                ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ                                                                                            บรรยายมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

                                                    

           ภาพบรรยากาศช่วง BOI Clinic

 

                                                    

           ภาพบรรยากาศช่วง BOI Clinic