Trade and Investment Opportunities Between Thailand and China ณ กรุงปักกิ่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดกิจกรรมงานสัมมนา
ในหัวข้อ
Trade and Investment Opportunities Between Thailand and China
ณ กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยมีนางดลพร อัชววรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง นายจักรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายให้ข้อมูล
การค้าการลงทุนในไทยต่อนักธุรกิจจีนในกรุงปักกิ่ง