การบรรยายนโยบายและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนจีนของสมาคม China Young Entrepreneur Association (CYEA) วันที่ 26 มีนาคม 2561

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นางสาวพรรณี นางสาวพรรณี  เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ได้ต้อนรับและกล่าวบรรยายนโยบายและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนจีนของสมาคม China Young Entrepreneur Association (CYEA) การเดินทางมาเมืองไทยในครั้งนี้ เพื่อต้องการกระชับความสัมพันธ์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งไทยและจีน โดยคณะที่มามีทั้งหมด 12 คน และนักลงทุนสนใจลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)