การบรรยายนโยบายและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนจีนของคณะสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) วันที่ 9 มีนาคม 2561

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 นางสาวพรรณี นางสาวพรรณี  เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ได้ต้อนรับและกล่าวบรรยายนโยบายและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนจีนของคณะสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) โดยนักลงทุนมาจากบริษัทเอกชนในหลายอุตสาหกรรม เช่น สาธารณูปโภค พลังงาน เครื่องมือทางการแพทย์ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยายยนต์ เป็นต้น