สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุน สองทางระหว่างไทยและจีน (Dual Track Policy) กล่าวคือ ชักจูงการลงทุนจากประเทศจีนให้เข้า มาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทกิจการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทย ได้ ในขณะเดียวสำนักงานฯ ก็สนับสนุนให้นักลงทุนไทยให้ศึกษาโอกาสทางธุรกิจการลงทุนใน ประเทศจีนเช่นเดียวกัน

ระบบศูนย์ข้อมูลจีน (China Information Center System) เป็นหนึ่งในกิจกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและจีน โดยระบบศูนย์ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งในการ เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศจีนแก่นักลงทุนไทยและผู้ที่สนใจทั่วไป โดย ข้อมูลต่าง ๆ จะประกอบไปด้วย ข้อมูลและสถิติทางด้านเศรษฐกิจมหภาคของจีนและมณฑลต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางอุตสาหกรรมที่สำคัญของจีนและมณฑลต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะ แวดล้อมการลงทุนในประเทศจีน ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ในการลงทุน ในประเทศจีน รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบการปกครอง วัฒนธรรม และมารยาทที่ควรระวังใน การดำเนินการธุรกิจกับคนจีน

ระบบศูนย์ข้อมูลจีนจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักลงทุนไทยและผู้สนใจทั่วไปได้มี ความรู้จักกับประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น หากท่านมีข้อแนะนำประการใด กรุณาแจ้งให้สำนักงานฯ ได้ ทราบ และสำนักงานฯ ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ของท่าน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน